Openingstijden
De openingstijden staan vermeld op de website.

Contact
De praktijk is telefonisch bereikbaar op nummer 06-52327183. Buiten de openingstijden kunt u inspreken op de voicemail of een email sturen naar info@fysio7.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen.

Tarieven
Met alle zorgverzekeraars heb ik contracten afgesloten. Om zeker te weten of fysiotherapie door uw verzekering wordt vergoed, is het verstandig uw polis goed door te lezen of om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar. De lijst met tarieven kunt u vinden op de website van uw zorgverzekeraar.

Aanmelden
Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en indien van toepassing, de verwijsbrief.

Naar de fysiotherapeut zonder verwijsbrief
Vanaf 2006 is de fysiotherapeut direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, wat betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet meer noodzakelijk is. Ik maak met u een afspraak voor een screening en een intake. De eerste 15 minuten van de afspraak zullen bestaan uit de screening, om te kijken of u met uw klachten bij mij aan het juiste adres bent, of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Wat kunt u verwachten van de eerste afspraak

Bij de eerste afspraak neemt u mee:

  • Eventueel de verwijsbrief
  • Een geldig identiteitsdocument

U neemt plaats in de wachtkamer, waar u wordt opgehaald. Uw persoonsgegevens die tijdens de aanmelding genoteerd zijn worden gecheckt en er wordt een behandeldossier aangemaakt. Hierna wordt u gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. In de meeste gevallen wordt dit gesprek gevolgd door een (lichamelijk) onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zich gedeeltelijk uit te kleden. Het onderzoek zal ongeveer 30 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan opgesteld worden. In dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen worden besproken met u. De fysiotherapeut maakt na afloop met u een nieuwe afspraak.

Bij de tweede afspraak zal gestart worden met de behandeling van uw klacht. De duur van een behandeling zal gemiddeld 25 minuten bedragen.

Afmelden
Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden.
Let op: niet of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden.

Kwaliteit
Als therapeut ben ik aangesloten bij het KNGF, het NVMT en de CRAFTA. Tevens ben ik opgenomen in het BIG en het CKR register (kwaliteitsregister van het KNGF).

Privacy
De praktijklocatie beschikt over een afgesloten behandelruimte en aparte wachtruimte. Hierdoor blijft indien gewenst uw privacy is gewaarborgd.

Hygiëne
Ik verwacht van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht wilt nemen en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.

Klachten
Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van mij als fysiotherapeut, kunt u dit melden aan mij melden.  Er zal dan naar een oplossing gezocht worden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.

Privacyreglement
Om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren wordt er een registratie bijgehouden van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

Reglement:
Uiteraard wordt er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

U het recht heeft om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.

Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.

Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor toestemming heeft verleend.

Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.

Nadat de cliënt behandeld is, worden de gegevens zodanig gearchiveerd dat alleen de hierboven eerder genoemde beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Indien gewenst kunt u een afschrift van uw gegevens ontvangen.

Betalingsvoorwaarden
Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en de fysiotherapeut. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen particulier in rekening worden gebracht.

  • De declaraties van de behandeling(en) zullen verlopen via Vecozo, het bedrijf dat alle declaraties afhandelt en bij de betreffende zorgverzekeraar worden ingediend. Voor het deel dat eventueel niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed zult u alsnog een declaratie ontvangen.
  • U bent er te allen tijde zelf voor verantwoordelijk dat de declaratie wordt voldaan, ongeacht hoe u verzekerd bent.
  • Betalingen dienen binnen een termijn van 14 dagen na declaratiedatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de genoemde termijn uit, dan is de praktijk gerechtigd, na aanmaning, over de verschuldigde hoofdsom of over het restant daarvan, de wettelijke rente in rekening te brengen.
  • Als u in gebreke blijft na de aanmaning, heeft de praktijk het recht incassomaatregelen te nemen. Alle met het incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten) komen voor uw rekening in dat geval. De incassokosten bedragen minimaal 15% over de eerste 2.500 euro. Over de volgende 2.500 euro zijn de minimale incassokosten10% vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 40,00 exclusief omzetbelasting.
 

Eigendommen
De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen.

Niet roken
Binnen de praktijk mag niet worden gerookt.

Niet reanimeren
Indien u niet gereanimeerd wilt worden, bent u zelf verantwoordelijk voor een niet- reanimeren verklaring. Indien reanimatie nodig is, ben ik in alle gevallen verplicht dat te doen tenzij u een niet-reanimatie verklaring zichtbaar op uw lichaam draagt. Deze kunt u aanvragen bij: www.nvve.nl